Your Company
 
Arbetsgrupp Lägesrapporter
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

2010-07-17

 

Vi kan konstatera att arbetsgruppens uppdrag avseende samlingslokalen är aslutat i och med invigningen av nya Fjäle Brygga i samband med arbetsdagen. I samband med årsmötet 2010-06-27 uttryckte medlemmarna sin uppskattning över hur fint resultatet blev och ett särskilt tack till Bengt Andersson och Lars Björk för deras stora arbetsinsats vid byggandet. På mötet togs samtidigt beslutet att komplettera Fjäle Brygga med en altan på västra sidan i riktning in mot småbåtshamnen. Den tidigare arbetsgruppen förklarade sig villiga att projektera även detta projekt. De

ekonomiska ramarna fastlades. Någon tidsplan har ännu inte lagts fast. I dagsläget har man arbetat fram ett förslag på utseende och byggnadssätt. Detta skall närmast diskuteras med styrelsen. Mer information kommer.

 

 

Uppdragsbeskrivning för projektet

 

1. Bakgrund

 

Den gemensamma lokalen i hamnen, Stora Bryggan, är i dåligt skick. Vid årsmötet tillsattes en arbetsgrupp som tog fram ett förslag på nybygge. Förslaget jämte en enkät sickades till alla medlemmar under våren 2009. Avsikten var att få medlemmarnas synpunkter på förslaget samt även deras viljeinriktning för projektet. Vid årsmötet 2009 beslutades att en förnyad/ utökad arbetsgrupp skall arbeta vidare med de förslag som framkommit av enkäten.

 

2. Syfte

 

Arbeta fram ett nybyggnadsförslag som är tillräckligt detaljerat för att utgöra undelag för ett

medlemsbeslut.

 

3. Mål

 

Föreningens mål är att vi gemensamt skall fatta ett beslut om Stora Bryggans framtid och vilka åtgärder vi skall satsa på.

 

4. Omfattning

 

Uppdraget till arbetsgruppen omfattar:

 

a. Ta del av medlemmarnas förslag och synpunkter via enkätsvaren.

b. Med beaktande av punkt a. utforma ett förslag till nybyggnad.

c. Ta fram en ritning som visar förslaget.

d. Ta fram en ritning som visar förslag ppå placering av byggnaden.

e.  Utarbeta en kostnadskalkyl för förslaget.

f.  Kontakta Byggnadsnämnden för ett preliminärt besked om bygglov.

g.  Hålla medlemmarna informerade, om projektarbetet, via informations- och diskussions-

     möten vid lämpliga tillfällen. Även hemsidan skall användas. E-postutskick kan vara
     också aktuellt även om flera medlemmar har tillgång till e-post.

h.  Presentera det slutliga förslaget för styrelsen samt för föreningens medlemmar.

 

5. Begränsningar

 

Uppdraget begränsar sig till att arbeta fram ett detaljerat förslag men innefattar inte verk-
ställande av försalget.

 

6. Arbetsgrppen

 

Gruppens medlemmar utsågs på mötet 090711 och framgår av separat flik ovan.

 

7. Tidsplan

 

Projektstart          juli 2009

Avrapportering:    löpande under projektets gång

Slutrapportering;  senast april 2010

 

 

Styrelsen

 

Whilst We cherished the actual red-colored font showing the actual rolex replica sale title about the black-dial edition, I am unsure this tag heuer replica sale too right here. This appears just a little from location, as well as I will just wish Rolex a minimum of views another choices. On the other hand, the very first rolex replica sale on the straps adopted upward with a regular Oyster band design which additionally eliminated the actual daring red-colored font in the call might truly seem like cartier replica uk getting an excessive amount of enjoyable using their tag heuer replica as well as fanatics. Additionally introduced from Baselworld this season may be the 39. 5mm gold-cased Omega Seamaster Earth Sea 600M Grasp Chronometer "Chocolate" view, that rolex replica sale offers oddly enough chose to marketplace like a women's view. Individually, I'm not really the actual planet's greatest enthusiast from the dark chocolate call, however I understand a number of individuals, both women and men, that I will state sooo want to put it on any kind of day time.